ZAMĚŘENÍ 4. TŘÍDY

Učitelky:  Lenka Votrubcová

                 Eva Záveská

Děti 5 - 6 leté

Počet dětí: 26

 • našim cílem je všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte
 • budeme se snažit vytvořit pro děti podnětné, zajímavé, obsahově bohaté prostředí, které by umožňovalo vyzdvihnout osobnost každého dítěte, rozvíjet jeho fyzické a psychické dovednosti
 • snažit se, aby ve třídě byl klid a pohoda, posilovat kladné chování ke kamarádům, soucítit se slabými a ohroženými, pečovat o druhé
 • návštěvami zajímavých míst v Jičíně a poznáváním blízkého okolí podporovat v dětech vztah k lidským a kulturním hodnotám, pomoci jim orientovat se v místě svého bydliště.
 • přiměřenou a nenásilnou formou uplatňovat základní předpoklady k ekologické odpovědnosti, tj. k odpovědnosti vůči našemu okolí i sobě samým
 • nenucenou formou vést děti k pořádku ve třídě a v osobních věcech
 • poskytnout dětem prostor k pohybovému využití v průběhu celého dne a  rozvíjet tak u nich tělesnou zdatnost
 • zapojit se do projektu ,,Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky"
 • seznamovat děti s uplatňováním návyků v základních formách společenského chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc,..), dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ, doma i na veřejnosti
 • chceme děti motivovat k tomu, aby  užívaly řeč jako aktivní nástroj komunikace , aby sdělovaly své pocity a zážitky, uměly se povídat s dětmi i dospělými, aby jim řeč nepřinášela problémy, ale radost.

CÍLE:

 • vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění
 • seznámení, probuzení citového vztahu a zájmu o přírodu, výtvorům lidské práce i k lidem, chování člověka k životnímu prostředí, rozvíjení dětské fantazie a zvídavosti
 • péče o tělesné a duševní zdraví a tělesnou zdatnost, rozvíjení znalostí a návyků ze zdravovědy a hygieny, zařazování tělesných cvičení a sportu
 • péče o řeč a řečový projev dětí, využívat knihy
 • vytvoření základů společenského chování
 • vytvoření základů sebeobsluhy dítěte

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída