7. TŘÍDA SE ZAMĚŘENÍM -  PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Učitelky: Bc. Lenka Černá

                Bc. Kristýna Vízková

Děti  5 – 7 leté

Počet dětí ve třídě : 13

  • V této třídě pracujeme se skupinou dětí předškolního věku, které mají OŠD, nebo s integrovanými dětmi, kteří mají narušenou komunikační schopnost.
  • Vytváříme pro děti otevřené, harmonické a přirozené prostředí s dostatkem impulzů, podnětů a pozitivních prožitků. Do práce zařazujeme metodické postupy, hry a činnosti tak, aby v co největší míře podporovaly a harmonicky rozvíjely všechny schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, jejich sebevědomí, fyzickou zdatnost, byly pro děti přitažlivé,  s posloupností v náročnosti.
  • U každého dítěte  denně provádíme komplexní rozvoj jeho celé osobnosti s respektováním jeho individuálních potřeb a schopností. Postupujeme podle plánu dalšího rozvoje dítěte, který je vypracován na základě úzké spolupráce a zprávy s SPC Hradec Králové, PPP Jičín, psychiatra, psychologa, foniatra či dětského lékaře. Tento plán rozvoje je individuálně zaměřený na každé dítě v oblasti dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, artikulačních, smyslových, a grafomotorických cvičeních, upevňování jednotlivých hlásek, rozvoji jemné, hrubé motoriky a rozumových schopností. Největší pozornost věnujeme rozvoji mluvního projevu, ale také rozvoji  a upevňování znalostí ve všech oblastech didakticky cílených činností podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) .(např. předmatematická, předčtenářská, sociální, jazyková, přírodovědná gramotnost, atd..).
  • Pro  celou skupinu dětí   zařazujeme  v komunitním kruhu  logopedickou hru, která je zaměřena především na logopedickou prevenci.

 

CÍLE :

  • komplexní rozvoj  všech oblastí, komunikačních schopností každého dítěte
  • upevňování znalostí ve všech oblastech poznávání podle ŠVP PV
  • pravidelná a úzká spolupráce s rodiči a školskými poradenskými zařízeními – SPC, PPP a další – psychiatr, psycholog, foniatr, dětský lékař.

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171, datová schránka:a7ajdum

Pod Koželuhy 171
506 01 Jičín

Provoz MŠ:
po-pá 6:30 - 16:30


739 630 564 – ředitelka
734 864 161 – vedoucí školní jídelny
739 242 538 – 1. třída
739 245 452 – 2. třída
739 242 536 – 3. třída
739 242 535 – 4. třída
739 242 514 – 5. třída
739 242 512 – 6. třída
739 242 511 – 7. třída